FASES DE REALITZACIÓ DEL PROJECTE


PRIMERA FASE: AVANTPROJECTE


Primerament, realitzarem una reunió per conèixer el tipus de reforma que vols emprendre, les teves necessitats i objectius, i els teus criteris.

Visitarem l’espai objecte d’intervenció, on procediré a la presa de mides i fotografies per poder realitzar un plànol de l’estat actual i establir un intercanvi d’impressions, elaborant un programa de necessitats i definint les bases de l’avantprojecte.

Seguidament, es farà una primera proposta de l’espai a reformar i després, es concretarà el pressupost d’honoraris de realització del projecte, el qual es valorarà en funció dels m₂ i el grau d’intervenció que s’hagi d’aplicar.

SEGONA FASE: PROJECTE BÀSIC D’INTERIORISME


.

Per a la realització del projecte bàsic, s’analitzaran les teves necessitats i es realitzarà un acurat estudi de l'espai a reformar, creant així un concepte de disseny, que inclou la confecció de les possibles distribucions de l’espai amb plànols a escala, definició i elecció de materials, instal·lacions elèctriques i il·luminació, equipament, mobiliari i acabats.

En aquesta fase incorporaré també totes les idees que suggereixis per tal que el projecte s’identifiqui amb els teus gustos estètics i exigències.

TERCERA FASE: COMENCEM EL CANVI


Un cop acceptat el pressupost i abans de començar l’obra, es prepararà la documentació legal necessària per sol·licitar les oportunes llicències i permisos a l’ajuntament, contractant els industrials que intervindran i adquirint els materials acordats.

Seguidament s’executarà l’obra, assumint la direcció de totes les empreses externes participants, així com el seguiment i la supervisió d’aquesta fins a la completa realització.